Faculty

Philip S. Yu

Ph.D. Student

Yuwei Cao

Shaika Chowdhury

Zhongfen Deng

Bowen Dong

Yingtong Dou

Ziwei Fan

He Huang

Xiaohan Li

Ye Liu

Zheng Liu

Zhiwei Liu

Nooshin Mojab

Mehrnaz Najafi

Hoang Nguyen

Lichao Sun

Shen Wang

Congying Xia

Hu Xu

Jianguo Zhang

Tao Zhang

Wenting Zhao

Visiting Scholar

Tie Li
(Post Doc.)

Boyan Wang
(Ph.D. student)

Alumni

Chenwei Zhang
(Ph.D., 2019, Applied Scientist @ Amazon)

Vahid Noroozi
(Ph.D., 2019, Nvidia)

Lei Zheng
(Ph.D., 2019, Research Scientist @ Snapchat)

Guixiang Ma
(Ph.D., 2019, Research Scientist @ Intel)

Bokai Cao
(Ph.D., 2018, Research Scientist @ Facebook)

Chun-Ta Lu
(Ph.D., 2018, Software Engineer @ Google Research)

Lifang He
(PostDoc, 2017, Assistant Professor @ Lehigh University)

Fengjiao Wang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Criteo Research)

Jiawei Zhang
(Ph.D., 2017, Assistant Professor @ Florida State University)

Jingyuan Zhang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Baidu)

Qingbo Hu
(Ph.D., 2016, Senior Business Analytics Associate @ LinkedIn)

Weixiang Shao
(Ph.D., 2016, Software Engineer @ Google)

Xiaokai Wei
(Ph.D., 2016, Research Scientist @ Facebook)

Sihong Xie
(Ph.D., 2016, Assistant Professor @ Lehigh University)

Shuyang Lin
(Ph.D., 2015, Research Scientist @ Facebook)

Xiangnan Kong
(Ph.D., 2014, Assistant Professor @ Worcester Polytechnic Institute)

Guan Wang
(Ph.D., 2014, Principal Machine Learning Engineer @ Nauto)

Xiaoxiao Shi
(Ph.D., 2013, Head of SPM @ Engineers Gate)

Yuchen Zhao
(Ph.D., 2013, VP of Engineering @ Xiaoshouyi)

Leon Stenneth
(Ph.D., 2013, AI&ML Manager@HERE Technologies)

Yan Xie
(Ph.D., 2012, Software Engineer @ Oracle)

Vittorio Selo
(master student)