Faculty

Philip S. Yu

Ph.D. Student

Shaika Chowdhury

Bowen Dong

Yingtong Dou

He Huang

Xiaohan Li

Ye Liu

Zheng Liu

Zhiwei Liu

Guixiang Ma

Nooshin Mojab

Mehrnaz Najafi

Vahid Noroozi

Lichao Sun

Shen Wang

Congying Xia

Hu Xu

Chenwei Zhang

Jianguo Zhang

Lei Zheng

Visiting Scholar

Hao Chen
(visiting professor)

Chao Liang
(visiting professor)

Yue Wang
(visiting professor)

Jianguo Chen
(visiting Ph.D. student)

Wensheng Gan
(visiting Ph.D. student)

Jiayu Han
(visiting Ph.D. student)

Fei Jiang
(visiting Ph.D. student)

Chaozhuo Li
(visiting Ph.D. student)

Ji Wang
(visiting Ph.D. student)

Yao Wan
(visiting Ph.D. student)

Yongshan Zhang
(visiting Ph.D. student)

Alumni

Bokai Cao
(Ph.D., 2018, Research Scientist @ Facebook)

Chun-Ta Lu
(Ph.D., 2018, Software Engineer @ Google Research)

Lifang He
(PostDoc, 2017, PostDoc @ University of Pennsylvania)

Fengjiao Wang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Criteo Research)

Jiawei Zhang
(Ph.D., 2017, Assistant Professor @ Florida State University)

Jingyuan Zhang
(Ph.D., 2017, Research Scientist @ Baidu)

Qingbo Hu
(Ph.D., 2016, Senior Business Analytics Associate @ LinkedIn)

Weixiang Shao
(Ph.D., 2016, Software Engineer @ Google)

Xiaokai Wei
(Ph.D., 2016, Research Scientist @ Facebook)

Sihong Xie
(Ph.D., 2016, Assistant Professor @ Lehigh University)

Shuyang Lin
(Ph.D., 2015, Research Scientist @ Facebook)

Xiangnan Kong
(Ph.D., 2014, Assistant Professor @ Worcester Polytechnic Institute)

Guan Wang
(Ph.D., 2014, Principal Machine Learning Engineer @ Nauto)

Xiaoxiao Shi
(Ph.D., 2013, Head of SPM @ Engineers Gate)

Yuchen Zhao
(Ph.D., 2013, VP of Engineering @ Xiaoshouyi)

Yan Xie
(Ph.D., 2012, Software Engineer @ Oracle)

Chuan Li
(visiting professor)

Guiling Li
(visiting professor)

Guoqiong Liao
(visiting professor)

Kengpei Lin
(visiting professor)

Bo Liu
(visiting professor)

Zhang-Meng Liu
(visiting professor)

Xiao Pan
(visiting professor)

Zhaohui Peng
(visiting professor)

Chuan Shi
(visiting professor)

Xianghong Tang
(visiting professor)

Chuankang Ting
(visiting professor)

Guangchao Wu
(visiting professor)

Yun Xiong
(visiting professor)

Guogui Yang
(visiting professor)

Ning Yang
(visiting professor)

Chia-Mu Yu
(visiting professor)

Ke Yu
(visiting professor)

Xi Zhang
(visiting professor)

Yanfei Zhong
(visiting professor)

Jianping Cao
(visiting Ph.D. student)

Hechang Chen
(visiting Ph.D. student)

Liang Chen
(visiting Ph.D. student)

Yi-Ling Chen
(visiting Ph.D. student)

Meng-Feng Chiang
(visiting Ph.D. student)

Limeng Cui
(visiting Ph.D. student)

Songchang Jin
(visiting Ph.D. student)

Taisong Li
(visiting Ph.D. student)

Tingting Liang
(visiting Ph.D. student)

Zhungxun Liao
(visiting Ph.D. student)

Wangqun Lin
(visiting Ph.D. student)

Yuchieh Lin
(visiting Ph.D. student)

Chengyin Liu
(visiting Ph.D. student)

Yuanping Nie
(visiting Ph.D. student)

Jia-Min Ren
(visiting Ph.D. student)

Weiwei Shi
(visiting Ph.D. student)

Hong-Han Shuai
(visiting Ph.D. student)

Chongjing Sun
(visiting Ph.D. student)

Changdong Wang
(visiting Ph.D. student)

Senzhang Wang
(visiting Ph.D. student)

Yuqi Wang
(visiting Ph.D. student)

Rongze Xia
(visiting Ph.D. student)

Linchuan Xu
(visiting Ph.D. student)

Yang Yang
(visiting Ph.D. student)

Yang Yang
(visiting Ph.D. student)

Qianyi Zhan
(visiting Ph.D. student)

Junxing Zhu
(visiting Ph.D. student)

Yuqing Zhu
(visiting Ph.D. student)

Vittorio Selo
(master student)

Lu Chen
(summer intern)

Hao Ding
(summer intern)

Shikang Du
(summer intern)

Fan Duo
(summer intern)

Shuaijun Ge
(summer intern)

Qinlong Guo
(summer intern)

Fengxiang Li
(summer intern)

Mengqi Liu
(summer intern)

Jiaqi Ma
(summer intern)

Fangbo Tao
(summer intern)

Shaoxiong Wang
(summer intern)

Yixue Wang
(summer intern)

Hang Wu
(summer intern)

Zhaoming Wu
(summer intern)

Yuan Yuan
(summer intern)

Honghui Zhang
(summer intern)