Director

Philip S. Yu

Post-Doc

Lifang He

Ph.D. Student

Bokai Cao

Shaika Chowdhury

Bowen Dong

He Huang

Ye Liu

Chun-Ta Lu

Guixiang Ma

Vahid Noroozi

Lichao Sun

Fengjiao Wang

Shen Wang

Congying Xia

Hu Xu

Chenwei Zhang

Lei Zheng

Master Student

Vittorio Selo

Visiting Scholar

Limeng Cui

Fei Jiang

Taisong Li

Tingting Liang

Zhang-Meng Liu

Xianghong Tang

Ji Wang

Yuqi Wang

Yang Yang

Alumni - Ph.D. Student

Jiawei Zhang (Ph.D., 2017, Assistant Professor @ Florida State University)

Jingyuan Zhang (Ph.D., 2017, Research Scientist @ Baidu)

Qingbo Hu (Ph.D., 2016, Senior Business Analytics Associate @ LinkedIn)

Weixiang Shao (Ph.D., 2016, Software Engineer @ Google)

Xiaokai Wei (Ph.D., 2016, Research Scientist @ Facebook)

Sihong Xie (Ph.D., 2016, Assistant Professor @ Lehigh University)

Shuyang Lin (Ph.D., 2015, Research Scientist @ Facebook)

Xiangnan Kong (Ph.D., 2014, Assistant Professor @ Worcester Polytechnic Institute)

Guan Wang (Ph.D., 2014, Sr. Machine Learning Engineer @ NEXTEV USA)

Xiaoxiao Shi (Ph.D., 2013, Quantitative Researcher @ Engineers Gate)

Yuchen Zhao (Ph.D., 2013, Principal Data Scientist @ AppDynamics)

Yan Xie (Ph.D., 2012, Oracle)

Alumni - Visiting Professor

Chuan Li

Guiling Li

Guoqiong Liao

Kengpei Lin

Bo Liu

Xiao Pan

Zhaohui Peng

Chuan Shi

Chuankang Ting

Guangchao Wu

Yun Xiong

Guogui Yang

Ning Yang

Chia-Mu Yu

Ke Yu

Xi Zhang

Yanfei Zhong

Alumni - Visiting Ph.D. Student

Jianping Cao

Hechang Chen

Liang Chen

Yi-Ling Chen

Meng-Feng Chiang

Songchang Jin

Zhungxun Liao

Wangqun Lin

Yuchieh Lin

Chengyin Liu

Yuanping Nie

Jia-Min Ren

Weiwei Shi

Hong-Han Shuai

Chongjing Sun

Changdong Wang

Senzhang Wang

Rongze Xia

Linchuan Xu

Yang Yang

Qianyi Zhan

Junxing Zhu

Yuqing Zhu

Alumni - Summer Intern  

Lu Chen

Hao Ding

Yingtong Dou

Qinlong Guo

Fengxiang Li

Jiaqi Ma

Fangbo Tao

Shaoxiong Wang

Hang Wu

Zhaoming Wu

Yuan Yuan

Honghui Zhang